پاسداران

خیابان پاسداران، مقابل خیابان بوستان چهارم، پلاک ۲۱۲

۵۳۰۰۱۱۴

خودپرداز,Pinpad

۱۹۴۶۹۵۳۶۹۷

۰۲۱-۲۲۵۵۵۱۵۲

۰۲۱-۲۲۵۹۰۰۰۲

۱۳۸۲/۱۱/۲۹

مژده انقلابی

فاطمه خدایار